Školská jedáleň

Školská jedáleň 

   Oznamujeme rodičom a širokej verejnosti, že od 02.11.2021 začíname s otvorením prevádzky Školskej jedálne v obci Paňovce. Jedáleň je zriadená v prenajatých priestoroch bývalej výrobne Poľnohospodárskeho družstva Paňovce. Podľa rozhodnutia MŠ VVaŠ SR  sme dostali súhlas na zriadenie školskej jedálne. Podľa platnej legislatívy sme uskutočnili všetky potrebné opatrenia na uvedenie ŠJ do prevádzky.

Telefonický kontakt do školskej jedálne je 0910 726 458

Príprava jedál pre deti MŠ a žiakov ZŠ Paňovce bude počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu, teda počas celého školského roka.

Stravu  pre deti a žiakov budú rodičia uhrádzať na účet zriadený obcou.

1. Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza strava: SK 50 5600 0000 0004 3976 7021 

Úhradu je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu. Do popisu je potrebné uviesť: VS - variabilný symbol - evidenčné číslo stravníka, ktoré bude každému pridelené a informáciu pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa (stravníka).

2. Poplatok za stravu je potrebné uhrádzať na účet školskej jedálne najneskôr do 15. dňa v mesiaci. 

3. Obed sa vydáva v školskej jedálni a konzumuje sa v školskej výdajni (ŠV) v priestoroch MŠ a ZŠ ako doteraz.

4. Preplatky sa vracajú vždy v nasledujúcom mesiaci spätne.

5. Strava sa začína poskytovať od 2.11. 2021.

6. Zákonný zástupca stravníka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, najneskôr však do 8:00 hod. ráno v daný deň, alebo uhradiť plnú výšku príspevku za stravovanie.

7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza okrem príspevku na nákup potravín, na stravnú jednotku, aj režijné náklady mesačne paušálne.

8. Od 1.9.2021 nárok na dotáciu 1,30€ na 1 obed (má iba žiak HN, ŽM a bez daň. bonusu - BDB) podľa zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri splnení určitých podmienok:

  •  žiaka záväzne prihlásiť na stravu a uhradiť stanovené poplatky
  •  žiak sa musí zúčastniť na výchovno-vzdelávacej činnosti
  •  žiak musí odobrať obed a skonzumovať ho v ŠV, zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku za stravovanie.

Plánujeme poskytovať služby – obedy, aj pre verejnosť, najmä pre starších obyvateľov našej obce. O tejto službe bude verejnosť včas informovaná.