Súčasnosť

Rekonštrukcia základnej školy 

Cieľom projektu je rekonštrukcia interiéru základnej školy v obci Paňovce, prostredníctvom čoho sa zabezpečí plynulý, ničím nerušený výchovno-vzdelávací proces, udrží sa prevádzka a chod školy a škôlky pre ďalšie generácie detí.

  Objekt základnej školy v Paňovciach tvorí samostatná dvojpodlažná budova, postavená koncom 80-tych rokov minulého storočia. Drevené okná na sociálnych zariadeniach, šatní  a v jedálni  sú v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave. Okná majú rozpadajúce sa rámy. Z bezpečnostného a tepelno úsporného hľadiska sa  tieto okná  vymenia. Niektoré vykurovacie telesá  vyrobené v minulom storočí sú hrdzavé a deravé a potrebujú výmenu. Veľké sklobetónové plochy na schodišti prepúšťajú veľa tepla do vonkajšieho priestoru. Výmenou za plastové okno škola ušetrí na režijných nákladoch. Ďalším riešením problémom  je výmena podlahovej krytiny na chodbe, v jedálni, výdajni jedál a schodišti. Dlaždice sa odlupujú a sú popraskané. Do vyučovacích tried, knižnice a haly sa nainštalujú nové okenné žalúzie. Vymeniia sa vstupné dvere do knižnice a spoločenskej haly. Celý zrekonštruovaný priestor sa vymaľuje. 

Výstupom projektu bude bezpečný, šetrný a zdravie neohrozujúci priestor školského zariadenia v obci Paňovce pre žiakov, pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov, ale aj rodičov a priateľov školy. Realizácia plánovaného projektu úzko súvisí s udržaním prevádzky školy v obci.

Premostenie na Pizondori

V mesiaci máj 2020 sa opravil mostík pri krížiku na Pizondori. Prelomenie mostíka bolo na dvoch miestach. Pri naplnení rigolu voda nemohla pretekať cez premostenie a usadeniny ostávali v rigole. Pri prívalových daždoch sa rigol vylial a voda pretekala do dvorov na druhej strane cesty. Nalomený mostík bol ťažko  prejazdný.   Pri oprave sa vybrali staré polámané a nolomené rúry. Priestor sa vyčistil a osadila sa nová rúra, prekryla sa karirohožou a povrch sa zalial betónom. Výmena celého premostenia nebola možná. Pretože pri výkopových prácach sa narazilo na vedenie plynofikácie a verejného vodovodu. 

viď. fotodokumentáciu pred a po realizácií.   

Zelená kyslíková cesta v obci Paňovce 

V rámci medzinárodného projektu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko,  Fond malých projektov podporovaných z finančného príspevku z Europského fondu regionálneho rozvoja pod názvom    "Podpora a rozvoj turistiky v pohraničnej oblasti". Partnerom našej obce je obec Litka, z Maďarska. 

V rámci medzinárodného projektu sa v rámci nfraštruktúry na strane vedúceho partnera ktorým je obec Paňovce vybuduje "zelená kyslíková cesta" a na strane malého partnera ktorým je obec Litka sa  postaví "vyhliadková veža". 

Vybudovaním týchto vzájomných projektov sa zkultúrni a skrášli okolie v našom lesíku a taktiež okolie okolo vyhliadkovej veže. Prístup do lesa je zabezpečený chodníkom s maltovým povrchom vedúcim od zrekonštruovaného kríža. Toho času sa v lesíku nachádza amatérsky "cyklopark" vytvorený miestnymi nadšencami.  Na okraji lesa je vytvorený prístrešok.  Lesný porast je preriedený, nebude potrebný veľký zásah do okolitéhu porastu lesa.  Výrub stromov sa nemusí uskutočniť.   V lesíku je vhodný členitý terén na vybudovanie zelenej kyslíkovej cesty.    

Inovatívne budú veľké informačné tabule v počte 4 kusov. Tabule budú umiestnené pred vstupom k samotnému projektu.  Informácie  a mapky na tabuliach budú vo farebnom prevedení.  Šípky budú znázorňovať polohu svetových strán medzi patrnerskými obcami. Drevené cvičiace prvky budú v danej lokalite  vytvárať nový inovatívny charakater.  Novinkou budú malé popisné tabule pri každom dynamickom - cvičiacom prvku v počte 10 ks. Popis bude obsahovať návod na cvičenie, popis  a dĺžku doby cvičena.  Drevená vyhliadková veža na stane partnera vysoká 8 -10 m. Na vežu budú môcť vystúpiť 20- ti dospelí návštevníci. Výhľad bude na krásnu scenériu Zemplínskych vrchov a krasový kopec Aggtelek. 

Začiatok realizácie projektu: 01.07.2020 

Koniec realizácie projektu:30.06.20201

Celkový rozpočet projektu: 36.795,40 €   

Príspevok EFRR: 31.276,09 €

Rozpočet vedúceho partnera: 16.124,76 € 

Podrobnosti o všetkých aktivitách budú priebežne zverejňované na stránke obce. 

Zateplenie základnej školy v Paňovciach I. etapa

Objekt ZŠ slúži pre účely výuky. Stavebné úpravy budú spočívať v odstránení strešnej krytiny vrátane latovania a klampiarskych prvkov. Stará strešná krytina, latovanie, hydroizolácia a klampiarske prvky sa demontujú. Nosné prvky krovu a parozábranna sa skontrolujú. Poškodené časti sa opravia alebo vymenia. Medzi krokvy sa osadí tepelná izolácia o hrúbke krokvy. Na takto zateplenú strechu sa uložia ostatné vrstvy strešného plášťa - hydroizolácia, latovanie a strešná škridklová krytina. Všetky klampiarske prvky a oplechovanie sa vymenia. Strop v podpivničených priestoroch sa  zateplí tepelnou izoláciou. Vymenia sa staré drevené okná a dvere v podpivničených priestorov zo západnej strany budovy. 

Úprava dažďového rigolu v hornej časti obce 

V hornej časti obce pri ulici od cintorína sa  upravuje dažďová priekopa. Vyloží sa betonovými kockami a betonovými žľabmi. Vyložením sa spevní dno priekopy na obidvoch stranách. Na pravej strane priekopy sa  osadí rúra v priemere 60 cm  v dĺžke 6 m.  Viď. fotografie pred realizáciou prác.  

 Zrealizované projekty sú opísané v priečinku "Úradna tabuľa".