Dokumenty

Oznam

Územný plán

Paňovský spravodajca

Nakladanie s odpadom

Protipovodňový plán záchranných prác

Vnútorné predpisy obce

Záverečný účet

Výročná správa

Rozpočet obce

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Územný plán zmeny a doplnky č.4

1 2 >
Archív