Rímsko katolícka cirkev

Farnosť: Paňovce           

Zádušné sväté omše v mesiaci  máj 2022 

01.05.2022 za zosnulú Margitu

07.05.2022 za zosnulého Adriána

08.05.2022 za zosnulú Máriu,

14.05.2022 za zosnulých Ladislava, Margitu, Annu a Jána,  

21.05.2022 za zosnulých Štefana, Kláru, Jána a Helenu, 

28.05.2022 za zosnulého Rudolfa, 

29.05.2022 za zosnulých Ladislava, Kláru a Ladislava, , 

Sväté omše za živých 

15.05.2022 za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

22.05.2022 za poďakovanie a Božie požehnanie k dožitým  70 -  tim rokom brata Ernesta Duchovný otec a správca farnosti: Mgr. Zsolt Fedorka

Kurátori vo farnosti:

Štefan Juhász

Igor Palko

Róbert Rajňák

Tibor Szalona 

 • Čítanie Božieho slova v roku 2022

23.04.2022 sobota Rozália Juhászová

01.05.2022 nedeľa Viktória Juhásová

07.05.2022 sobota Lucia Komjátiová

15.05.2022 nedeľa Božena Pastirčáková

21.05.2022 sobota Róbert Rajňák 

29.05.2022 nedeľa Valéria Rilková

05.06.2022 nedeľa Katarína Szabóová

11.06.2022 sobota Mária Ujczová

19.06.2022 nedeľa Rozália Juhászová

25.06.2022 sobota Viktória Juhásová

03.07.2022 nedeľa Lucia Komjátiová

09.07.2022 sobota Božena Pastirčáková

17.07.2022 nedeľa Róbert Rajňák

23.07.2022 sobota Valéria Riilková

31.07.2022 nedeľa Katarína Szobóová

07.08.2022 nedeľa Mária Ujczová 

13.08.2022 sobota Rozália Juhászová

21.08.2022 nedeľa Viktória Juhásová

27.08.2022 sobota Lucia Komjátyová

Prvú nedeľu v každom mesiaci je zbierka na kostol "Pán Boh zaplať" ! 

Prvopiatková spoveď v piatok 06.05.2022 od 16:45 do 17:30 hod. 

Stretnutie s birmovancami 07.05.2022 16:45 hod v kostole 

Program svätých omší v mesiaci máj 2022 

06.05.2022  o 17:30 hod. svätá omša v maďarskom  jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

07.05.2022  o 18:00 hod. svätá omša v slovensko jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

08.05.2022  o 09:15 hod. svätá omša v maďarskom  jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

14.05.2022  o 18:00 hod. svätá omša v maďarskom  jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

15.05.2022 o 09:30 hod. svätá omša v slovenskom jazyku Mgr. Jozef  Fuňak

18.05.2022  o 18:30 hod. svätá omša v slovenskom  jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

21.05.2022  o 18:00 hod. svätá omša v slovenskom  jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

22.05.2022  o 09:15 hod. svätá omša v maďarskom  jazyku Mgr. Zsolt Fedorka 

Sviatosť birmovania - 

bude v našej farnosti 09.07.2022 pre deti 7. - 9. ročníka a stredoškolákov od 1. do 4. ročníka. Prihlášky a potvrdenie o účasti na svätých omšiach  si vyzdvihnite u pani kostolníčky  nalepšie v sobotu 26.02.2022 po svätej omši o 18:00 hod. 

Čo je sviatosť birmovania?


   Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.
Zdokonaľuje v nás krstnú milosť a dáva nám Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Sviatosť birmovania tvorí „spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Zároveň vtláča nezmazateľný znak a sviatosťou birmovania sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali (porov.: Kán. 879, KKC 1285, 1316).

Kto môže prijať sviatosť birmovania?


   Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné.
Birmovanec pred prijatím sviatosti birmovania má byť v stave milosti posväcujúcej, preto má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého (porov.: KKC 1310).

Aké sú podmienky k prijatiu sviatosti birmovania pre birmovanca v čase prípravy?

 • prijatie sviatosti krstu a Eucharistie;
 • účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky;
 • aspoň raz do mesiaca prijatie sviatosti zmierenia;
 • u žiakov pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy a účasť na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • u ostatných účasť na pravidelných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • účasť na pastoračných aktivitách farnosti.

Aké birmovné meno si má birmovanec vybrať?


   Birmovné meno si birmovanec vyberá zo zoznamu svätých alebo blahoslavených. Život a svedectvo viery svätého, alebo blahoslaveného by malo birmovanca osloviť natoľko, aby sa bližšie oboznámil s jeho životom a aby sa birmovný patrón stal preňho vzorom kresťanského života.
Birmovanec by si nemal vyberať birmovného patróna:

 • podľa svojich príbuzných alebo kamarátov;
 • kvôli tomu, že sa mu páči jeho meno, ale hlavne preto, že si zoberie poučenie z jeho života.

Birmovanec vo voľbe birmovného patróna by mal byť slobodný. V prípade nerozhodnosti pri výbere birmovného patróna sa môže poradiť s inými, ale nemal by byť nikým nútený ani obmedzovaný v tom, koho si vyvolí.

Odporúča sa, aby birmovanec, skôr ako sa definitívne rozhodne pre niektorého birmovného patróna, prečítal jeho životopis.
Pozn.: Meno birmovného patróna by malo byť iné ako meno krstného patróna birmovanca.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • má byť praktizujúci katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (môže byť muž, alebo žena);
 • zavŕšil šestnásty rok života;
 • má byť určený samotným birmovancom, alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • pokiaľ je ženatý, musí mať manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade,
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca;
 • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca;

Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom.

Rímsko katolícka cirkev