Projekty realizované obcou

Úspešné projekty  rok 2018

- Rekonštrukcia hasičskej zborjnice - 31 520 € 

- Oddych po korunami starých smrekov - 4 998 €

- Rekonštrukcia interiéru telocvične -   10 000 €

- Rekonštrukcia časti priekopy na Pizondori -  18 000 €

 - Rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Kert áj -  2 000 €

Úspešné projekty v roku 2019

- Obnova interiéru kuchyne v KD -   5000 €

- Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov - zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny na budove školy -  83 081 €

- Rekonštrukcia vykurovania obecného úradu -  7 500 €

- Výstavba novej hasičskej zbrojnice na ihrisku - 12 000 €

- Zmeny a doplnky č. 3 k platnému územnému plánu 5 700 €

- Výmena starých plynových kotlov v ZŠ - 8 500 €

- Výstavba prístreškov na kontajnery pri cintoríne a KD - 1 800 € 

Úspešné projekty v roku 2020

- Rekonštrukcia interiéru materskej a základnej školy -  33 696 €

- Rekonštrukcia premostenia na Pizondori pri krížiku - 3 353 €

- Výkop studne na ihrisku -  3 817 €

- Výstavba novej hasičskej zbrojnice - platňa -  12 266 €

- Nová autobusová zastavka na hornom konci - 3 305 €

- Osadenie priepustovej rúry v hornej časti obce - 2 644 € 

Úspešné projekty v roku 2021

- Výstavba prírodnej učebne v areáli školského dvora - 8 113 €

- Záhrada, ktorá učí v areáli zadného školského dvora - 4 985 €

- Nové oplotenie v školskom dvore - 6 900 €

- Zelená kyslíková cesta - 16 320 €

- Rekonštrukcia horných priestorov na obecnom úrade - 24 409 €

- Rekonštrucia dažďových rigolov v obce - 8 000 €

- Rozšírenie vodovodu vetva 3 pod kostolom - 7 800 €

- Drevená zvonička v obci Paňovce 3 500 €