Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v Paňovciach

 20.04.2023

V areáli kultúrného domu sa uskutočnili  stavebné práce súvisiace s dodávkou  služieb spojejených s realizáciou stavby pod názvom" Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v Paňovciach".

Projektová dokumentácia podľa ktorej sa projekt zrealizoval zahrňal tri druhy činností. Od dolného suseda sa vymurovala  stienka pri plote v dĺžke 30 m. Na betónový základ sa uložili  tvarovky vo výške 1,20 m .

Pri stienke sú založené dažďové záhradky v počte 4 ks. Do každej je  zvedená dažďová voda zo strechy kultúrneho domu. Vodu  odvádza rigol z betonového lôžka s oceľovou  výstužou. Na  lôžku je uložená mreža. Kamenný múr prívodu je oporným múrikom s funkciou ukončenia rigola a pretečenia vody do záhradky plytkým vodopádikom. 

Záhradky sú vytvorené humóznym dnom pri ktorom sa použila zemina, humózny substrát a vyzretý kompost. Záhradky sú vysadené rastlinami, ktoré znášajú vodné podmienky. 

Plocha od záhrad po stenu kultúrneho domu je vytvorená, ako zelená vsakovacia spevnená plocha, ukončená obrubníkmi. Uložili sa do nej zatrávňovacie voštinové vegetačné dosky, ktoré sú  zasypané zmesou piesku a štrkodrvy. Na dno sa uložila  filtračná separačná drenážna netkaná textília. 

Práce na projekte boli  ukončené 30. júna 2023. 

Projekt bol spolufancovaný z  EÚ Európske štrukturálne a investičné fondy, z OP KŽP a obce Paňovce.

 


Zoznam článkov:

1 2 >