Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v Paňovciach

 20.04.2023

V areáli kultúrného domu sa uskutočnujú stavebné práce súvisiace s dodávkou  služieb spojejených s realizáciou stavby pod názvom" Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v Paňovciach".

Projektová dokumentácia podľa ktorej sa projekt realizuje zahrňa tri druhy činností. Od dolného suseda sa vymuruje stienka pri plote v dĺžke 30 m. Na betónový základ sa budú ukladať   tvarovky vo výške 1,20 m .

Pri stienke na terajšej zatrávnenej ploche budú založené dažďové záhradky v počte 4 ks. Do každej bude zvedená dažďová voda zo strechy kultúrneho domu. Vodu bude odvádzať rigol z betonového lôžka s oceľovou  výstužou. Na  lôžku bude uložená mreža. Kamenný múr prívodu je oporným múrikom s funkciou ukončenia rigola a pretečenia vody do záhradky plytkým vodopádikom. 

Záhradky vytvorené humóznym dnom pri ktorom sa použije zemina, humózny substrát a vyzretý kompost. Záhradky budú vysadené rastlinami, ktoré znášajú vodné podmienky. 

Plocha od záhrad po stenu kultúrneho domu bude vytvorená, ako zelená vsakovacia spevnená plocha, ukončená obrubníkmi. Uložia sa do nej zatrávňovacie voštinové vegetačné dosky, budú zasypané zmesou piesku a štrkodrvy. Na dno sa uloží filtračná separačná drenážna netkaná textília. 

Práce na projekte budú ukončené do konca júna 2023. 

 


Zoznam článkov: