Javisko v obci Paňovce

 16.08.2023

Javisko v obci Paňovce 

 Ide o novostavbu objektu prírodného javiska. Pôdorys objektu je v tvare písmena T. V najbliţšom okolí navrhovanej stavby je existujúca nízkopodlaţná výstavba. Navrhované projektové riešenie vychádza z požiadaviek investora. Objekt je jednopodlažý bez podpivničenia slúži pre organizovanie kultúrnych podujatí obce. Vjazd na parcelu, kde bude novostavba SO1 osadená je riešený zo západnej strany z priľahlej existujúcej cestnej komunikácie. Objekt bude zastrešený sedlovou strechou v sklone 25֯ so strešnou krytinou – asfaltový šindel podľa výberu investora. Čelná strana stavebného objektu je orientovaná západne. Samotné pódium je na výškovej kóte ±0,000 objektu. Upravený terén bude na výškovej kóte -0,680. Na severnej aj južnej strane objektu je navrhnuté 4-stupňové jednoramenné schodisko, ktoré povedie na samotné javisko a závetrie javiska poslúži na prekonanie výškového rozdielu 0,680 m. Súčasťou prírodného javiska bude  aj závetrie javiska orientované východne s úţitkovou plochou 18,32 m². Závetrie je sprístupnené prostredníctvom dvoch 4-stupňových jednoramenných schodísk na prekonanie výškového rozdielu 0,680 m. Podlaha závetria je na kóte ±0,000. Navrhovaná je sedlová strecha  v sklone 25° so strešnou krytinou – asfaltový šindel. Nosná sústava krovu je drevený hambálok. Konštrukcia krovu ostane viditeľná. Stĺpy, hranoly, krokvy, klieštiny a všetky časti strešnej konštrukcie sú navrhnuté ako drevené. Odvod dažďovej vody zabezpečujú strešné žľaby a dažďové zvody z napr. lakoplastovaného plechu, pozinkovaného plechu, alebo plechu s RAL náterom. Dažďová voda bude odvádzaná do dažďovej kanalizácie, ktorá už je zabudovaná v zemi.. Do objektu budú  zabezpečená elektrická  sieť, objekt nebude vykurovaný. Osvetlenie objektu bude riešené počas využitia  osvetlením a počas dňa prirodzeným osvetlením. 


Zoznam článkov:

1