Zelené obce Slovenska

 22.03.2023

Dominantným krajinárskym prvkom v území sa stane stromoradie , ktoré vytvorí základ nového krajinárskeho prvku , podporujúc ekologickú stabilitu
územia pri plnení mikroklimatickej , krajinotvornej a hygienickej funkcie. Prioritu vo výsadbe majú listnaté stromy, ktoré lepšie znášajú  prívalové horúčavy. Výsadbou drevín sa zlepší aj kvalita ovzdušia, pretože sa eliminujú prachové častice. Výsadba drevín bude rešpektovať súčasné urbanistické trendy, ktoré kladú dôraz na vsakovanie vody, zadržiavanie vody v území, na potrebu eliminácie negatívnych vplyvov klimatických zmien – prívalové dažde, prívalové horúčavy, či eliminácia prevládajúcich vetrov. 
Výsadba sa bude realizovať prostredníctvom drevín: Lipa malolistá (Tilia cordata) a Topoľ čierny (Populus nigra) dreviny líniovo umiestnené po obvode areálu, aby vytvorili prirodzený drevinový
zápoj, ktorý bude zabezpečovať základné ekologické funkcie a poskytne environmentálne služby v podobe zmierňovania negatívnych klimatických dopadov na riešené územie.


Zoznam článkov:

1 2 >