Oznámenie k podávaniu žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách dňa 29.10.2022

 24.10.2022

OZNÁMENIE K PODÁVANIU ŽIADOSTI O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DŇA 29.10.2022

 24.10.2022

Vážení občania, 

Oprávnení voliči - osoby, ktoré majú právo hlasovať vo voľbách a ktoré majú ku dňu konania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochorenia COVID-19 (prekážka voliť podľa § 4 zákona č. 180/2014 Z. z.) a chcú voliť, môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Takýto voliči podávajú žiadosť výlučne telefonicky zapisovateľke miestnej volebnej komisie v čase úradných hodín, najneskôr do piatku 28. októbra 2022 do 12-tej hodiny.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) Meno a priezvisko

b) Rodné číslo

c) Adresa trvalého pobytu

d) Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (musí sa však nachádzať na území obce)

e) Telefonický kontakt


Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie: p. Mgr. Monika Bačová, mobil: 0918 497 497.


Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu aj všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Oznámenie k podávaniu žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 - zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 19.10.2022


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >