Zvon do drevenej zvoničky - verejná zbierka

 27.04.2022

Vážení občania,

Združenie na podporu  rozvoja  obce Paňovce vyhlasuje verejnú zbierku na zhotovenie zvona do drevenej zvoničky na cintoríne. 

Celkové vyčíslené náklady na nový zvon s technickým vybavením činia: 3568,00 € 

Termín dodania zvona je naplániovaný v mesiaci jún - júl.

Ak by ste chceli prispieť   ľubovoľnou finančnou čiastkou môžete peniaze poslať na číslo účtu, ktorý je zriadený iba na túto zbierku.

Účet bude otvorený do 30.06.2022

Číslo účtu: SK69 0900 0000 0051 8954 5903

Variabilný symbol: 062022

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Po ukončení zbierky predseda finančnej   komisie,  predseda združenia  ďalší členovia  vyhotovia zápisnicu. Zápisnica bude zverejnená na WEB stránke a úradnej tabuli. Po dodaní zvona na základe vyhotovej faktúry a odovzdávajúceho protokolu prevedú finančné prostreidky na účet dodávateľa. Faktúra bude neodeliteľnou súčasťou zápisnice. 

Ďakujeme za Váš finančný príspevok.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >