Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 17.10.2022

                                                                                             

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

 z v o l á v a

  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce  Paňovce

ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2022  ( piatok )  o 16:00  hod. v zasadačke Obecného úradu v Paňovciach

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie
  1. Schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa

2.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

3.   Plnenie rozpočtu za 3 štvrťrok 2022

4. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom a  kapitálovom. účte

5. Informácia – Zmluva o zriadení vecného bremena VSD a.s.

6. Informácia – Návrh kúpnej zmluvy SVP

7. Informácia z verejnej elektronickej aukcie    na dodávky a ceny plynu pre samosprávy

8. Informácia ohľadom projektov: stav plnenia, plnenie, návrhy na nové plnenie,

9. Rôzne (

10. Záver 

                                                                                                           

V Paňovciach 17.10.2022                                                              Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                      starostka obce

                                                                                     


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >