Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 30.08.2022

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.:   933/2022                                                               V Paňovciach , dňa 24.08.2022                                                                                               

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

 z v o l á v a

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce  Paňovce

(plánované)

ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2022 ( streda )  o 17:00  hod. v zasadačke Obecného úradu v Paňovciach

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie
  1. Schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa

2.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

3.   Plnenie rozpočtu za 2. polrok

4.  Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom a kapitálovom     účte

5. Prerokovanie a schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

6. Informácia o projektoch:

   a) Informácie o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce ( tribúna, prístrešok, MK, betónová šachta, vstup na ihrisko, odvodňovací rigol, vodozádržné opatrenia KD,)

   b) Prerokovanie k prijatiu úveru k projektu na výstavbu Javiska obce Paňovce

   c) Informácia k výzve od MŠVVaŠ SR k názvu výzvy: Zvýšeniu kapacít MŠ

7. Rôzne

V Paňovciach, dňa 24.08.2022

                                                                                                              Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                      starostka obce                                                                                                


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >