Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.04.2024

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.:  125/2024                                                                     V Paňovciach , dňa: 03.04.2024

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

z v o l á v a

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce

ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2024  (pondelok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu

 s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

1. Otvorenie:

a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b) Určenie overovateľov zápisnice,

c) Určenie zapisovateľa,

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

3. Nadobudnutie  nehnuteľného a hnuteľného majetku do vlastníctva obce.

4. Riešenie prenájmu priestorov baru a športového areálu.

5. Rozdelenie úloh na Paňovské leto.

6. Rôzne: ( kosenie, informácia z pracovného stretnutia s prednostom OÚ KS, .....)

7. Záver.    

                                                                        Ing. Rozália Juhászová

                starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >