Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 27.05.2022

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.: 248 /2022 V Paňovciach , dňa 20.05.2022
P O Z V Á N K A
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov
starostka obce Paňovce
z v o l á v a
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce
(plánované)
ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2022 ( piatok) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Paňovciach
s týmto navrhovaným programom:
P r o g r a m :
1. Otvorenie
a) Schválenie programu
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Paňovce
4. Prerokovanie a schválenie VZN 01/2022 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
5. Prerokovanie a schválenie VZN 02/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Paňovce
6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2021
7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie: 2022-2026 do obecného zastupiteľstva obce Paňovce
8. Určenie rozsah výkonu funkcie starostu na celé volebné obdobie: 2022 - 2026 v obci Paňovce
9. Žiadosť o odkúpenie časti z obecnej parcely č. 715/1 pre žiadateľa, pána Ing. J. Jašša a pani Mgr. J. Jaššovej
10. Žiadosť o odkúpenie časti z obecnej parcely č. 710/1 pre žiadateľa pána P. Ižola a pani N. Pribulovú
11. Informácia o projekte „Rekonštrukcia areálu MŠ“ a schválenie finančnej spoluúčasti zo strany obce
12. Informácie o plnení projektových výziev: kanalizácia, prístrešok, pódium, cesta, )
13. Rôzne ( stavebný zákon odpadové hospodárstvo, exkurzia do BŠ, prezentácia IBV, .... ,)
V Paňovciach, dňa 20.05.2022
Ing. Rozália Juhászová
starostka obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 >