Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 20.02.2023

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.:      57/2023                                                                       V Paňovciach , dňa: 17.02.2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

z v o l á v a

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce

ktoré sa uskutoční dňa 24.02.2023 ( piatok ) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Paňovciach :  s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

1. Otvorenie:

a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b) Určenie overovateľov zápisnice,

c) Určenie zapisovateľa,

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023.

4. Rozpočet obce:

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Paňovce na roky 2023-2025,

b) Návrh rozpočtu obce na rok 2023 záväzný,

c) Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 – výhľadový,

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Paňovce na I. polrok 2023.

6. Plán činnosti ekonomickej komisie na rok 202.

7. Plán činnosti komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť.

8. Plán činnosti komisie pre územné plánovanie, dopravu a ochranu ŽP.

9. Prehľad o implementácií schválených  projektov:  Vodozádržné opatrenia v areáli KD, Zelené obce Slovenska.

10. Informácia o pripravovaných projektoch financovaných z rozpočtu obce ( Javisko v obci Paňovce, Zvyšovanie energetickej účinnosti  verejných budov, Rozšírenie vodovodu V2-V3,  Stavebné úpravy KD v Paňovciach, Havarijný stav zvodových rúr na dome smútku, Úžitkové využitie  dažďovej vody.

11. Plán obnovy – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov – KD exteriér.

12. Rôzne ( Kosit, upratovanie verejných priestranstiev, kosenie, kanalizácia,).

13. Záver.

 Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Paňovce 20.02.2023 

Ing. Rozália Juhászová

starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >