Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 06.09.2023

 Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.:  421 /2023                                                                       V Paňovciach , dňa: 06.09.2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

z v o l á v a

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce

ktoré sa uskutoční dňa 12.09.2023 (utorok  ) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

1. Otvorenie:

a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b) Určenie overovateľov zápisnice,

c) Určenie zapisovateľa,

2. Kontrola a plnenie uznesení.

3. Rokovanie ekonomickej komisie k plneniu rozpočtu za 2. polrok 2023.

4. Návrh do registrácie  Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS.

5. Refundácia projektu „Rekonštrukcia MŠ v obci Paňovce“, návrh prijatia preklenovacieho úveru.

6.Informácie o stave rozbehnutých projektoch a navrhovaných projektových výzvach.

7.Podanie písomných správ od predsedov komisií za plnenie programu činnosti v 1. polroku 2023.  

8. Rôzne ( povodeň, PÚ, Uvítanie detí ,  ........)

Prizvaní hostia:  riaditeľka Klubu akcionárov VVS

                                                                        Ing. Rozália Juhászová

                starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >