Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.05.2021

 11.05.2021

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.: 91 /2021                                                        V Paňovciach , dňa 11.05.2021                                                                                               

P O Z V Á N K A

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

 z v o l á v a

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce  Paňovce

(plánované)

ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2021 ( piatok) o 16:30  hod. v zasadačke Obecného úradu v Paňovciach

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m : 

 1. Otvorenie
 1. Schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Určenie zapisovateľa
 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3/2020 k platnému ÚP Paňovce,  
 3. Schválenie záverečného účtu za rok 2020
 4. Plnenie rozpočtu za prvý štvrťrok roku 2021
 5. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtových položiek na bežnom a kapitálovom účte
 6. Schválenie so zaradením územia pôsobnosti MAS
 7. Posúdenie možnosti obce a postup a postup v súvislosti s parkovaním vozidiel na verejných priestranstvách
 8. Informácia o projektoch ( Výstavba verejnej  komunikácie pod kostolom, Drevená zvonička, Rekonštrukcia školského dvora, Učebňa v prírode, Oplotenie školského areálu, rekonštrukcia OcÚ, Prekrytie dažďového rigolu, Rekonštrukcia areálu  TJ,   ... , )
 9. Rôzne  ( pozemky c správe SPF, vrtuľníky, kvetináče, zrkadlá, lavičky, ...))  
 10. Diskusia
 11. Záver

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania aktuálne platných opatrení a to podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, účinnej v deň konania zastupiteľstva. 

                                                                                                                                        Ing. Rozália Juhászová                                                                                                                                 starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 >