Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 24.08.2020

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.:  199/2020                                                                  V Paňovciach , dňa 21.08.2020

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov

starostka obce Paňovce

 z v o l á v a

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce  Paňovce

(plánované)

ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2020 ( štvrtok) o 16:00  hod. v zasadačke obecného úradu

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 1. Schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Určenie zapisovateľa
 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 2. Prejednanie výsledku hospodárenia za II. polrok roku  2020
 3. Presun finančných prostriedkov  v rámci rozpočtu 
 4. Žiadosť o zmeny a doplnky k platnému ÚP (žiadosť  Miroslav Varga a Daniel Babnič,)
 5. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti ( Peter Ujco)
 6. Žiadosť o zámenu a odkúpenie nehnuteľnosti  (Albert Ujco) 
 7. Obecné pozemky
 8. Informácia o zrealizovaných projektoch ( RZŠ, premostenie ,)
 9. Pripravované projekty ( ZZŠ, KC, rigoly, POD,)
 10. Rôzne ( vrtuľníky, BIO odpad, jedáleň, zvonica, )  
 11. Záver
 12. Exkurzia v areáli ŽŠ, TJ,                                                                                                                                          

                                                                                                                                                Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                                                         starostka obceZoznam aktualít:

1