Vykonávanie triedeného zberu - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad

 21.11.2022

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce 

INFORMÁCIA

O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU (BRKO)

A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ( BRO)

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:
  1. do podateľne obecného úradu Paňovce, alebo do poštovej schránky.
  2. v úradných hodinách,
  3. do 16.12.2022.

Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.obecpanovce.sk

Za súčinnosť vopred ďakujem                                 

                                                           Ing Rozália Juhászová

                                                                                                                                     starosta obce

PREHLÁSENIE

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu:

Adresa nehnuteľnosti v obci:

Vzťah k nehnuteľnosti:            vlastník                  nájomca  

Počet členov domácnosti:   ___

V súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

prehlasujem,

že vykonávame kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho v našej domácnosti.

V Paňovciach,   dňa:                                               _______________________________

                                                                                                            podpisZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >