Vyhlásenie výberového konania učiteľ/učiteľka v materskej škole

 04.03.2024

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Učiteľ/učiteľka v materskej škole

Zamestnanie v samospráve

Učiteľ/učiteľka  v materskej škole

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Materská škola, Paňovce 96, v súlade § 4  ods.   zákona  č. 138/2019  Z.z.  o  pedagogických zamestnancoch  a  odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov pracovnej pozície: Učiteľ/ka materskej školy

Predpokladaný termín nástupu: okamžitý

Pracovný pomer: 100% úväzok – zástup

Kvalifikačné  požiadavky
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy 4 – 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Materská škola Paňovce, Paňovce 96, 044 71 Paňovce, prípadne  na mail: obecpanovce@gmail.com, do 08. 03. 2024

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie.

Telefonický kontakt: 0903 748 002

                                                                                                            Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                   starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >