Vyhlásenie výberového konania

 13.05.2024

Paňovce - erb upravenýObec Paňovce

zastúpená starostkou obce Ing. Rozáliou Juhászovou

vyhlasuje

V zmysle ustanovenia  § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/ky Základnej  školy  Paňovce.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa materskej školy v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.   z.    o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých      zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61  ods. 7  zákona 317/2009  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.,  
 • osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z,
 • zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z, - potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady:

 • písomná prihláška na výberové konanie,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o prvej atestácií alebo jej náhrady,
 • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8.   písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č.136/2014  Z. z.
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Ďalšie požiadavky :

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Uzávierka prijímania prihlášok : 10.06.2024

Prihlášku s ďalšími dokladmi v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ“ posielať na adresu : Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejovce

Obálku označte : „ Výberové konanie – riaditeľ / ka ZŠ“

                            „Neotvárať!“

               Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Paňovciach, 10.05.2024                                                                      Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                        starostka obce Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >