Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Paňovce

 02.05.2022

Obec   P a ň o v c e, 044 71 Paňovce 95,  Košice – okolie     

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Paňovce

Obec Paňovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Paňovce č. 04/2022 zo dňa 03.03.2022 vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Paňovce na deň 03.06.2022 o 16:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Paňovce.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Náležitosti príhlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
  • písomný súhlas kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce  na  spracovanie osobných podľa zákona č.  428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania v vzdelávacích kurzov,
  • výpis z registra trestov,

Ďalšie prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície,
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej  vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
  • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

Termín ukončenia doručenia písomných prihlášok:

  • do 20.05.2022 do 12,00 hodiny

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi treba predložiť do určeného termínu poštou na adresu Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce, alebo osobne do podateľne obecného úradu.

 „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ".

Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

Otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra, posúdenie splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov a kvalifikačných predpokladov jednotlivých kandidátov vykoná komisia zložená s poslancov obecného zastupiteľstva, ktorá najneskôr do 23.05.2022 o 17:00 hod. vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku a povinné prílohy prihlášky bude zaradený do voľby Hlavného kontrolóra obce Paňovce a bude pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 03.06.2022 o 16:00 hod.  

Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods.1 zákona o obecnom zriadení.

V Paňovciach, 02.05.2022                                       

                                                                                                          Ing. Rozália Juhászová

                                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >