Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiiteľstva

 16.11.2022

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

sp. zn.: 1007/2022                                                                V Paňovciach, dňa: 15.11.2022

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov starostka obce Paňovce

zvolávam

prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paňovce

ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2022 17:00 hod. v kultúrnom dome v Paňovciach

s týmto programom:

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva
 3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia

Ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčenia o voľbe

 1. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
 2. Vystúpenie novozvoleného starostu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 6. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
 7. Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zastupiteľstva v prípade určených zákonom SNR
 8. Voľba predsedov a členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
 9. Určenie platu starostky
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

Ing. Rozália Juhászová

        starostka obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >