Rozhodnutie predsedu NR SR

 10.06.2022

ZBIERKA ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2022
Vyhlásené: 10. 6. 2022                                                                 Časová verziapredpisuúčinnáod: 10. 6.2022
Obsah dokumentujeprávnezáväzný.
209
R OZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
z 8. júna2022
o vyhlásení voliebdoorgánovsamosprávyobcía o vyhlásenívolieb
do orgánovsamosprávnychkrajov
Podľa čl. 89ods. 2písm.d) ÚstavySlovenskejrepublikya § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1
a 2 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného právaa o zmene a doplnení
niektorých zákonovv znení neskorších predpisov
v y hla s u jem
voľby doorgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a
u r ču jem
1. rovnaký deň ich konania podľa § 195 a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov na sobotu 29.októbra2022,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do20.júla2022,
3. lehotu naurčenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstievv nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
4. lehotu nautvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4
písm. a) zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10.augusta 2022,
5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisiía volebných komisií samosprávnych krajov
do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7.septembra 2022,
6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa § 195 b zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22.septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5.októbra 2022.
Boris Kollár v.r.
Vydavateľ ZbierkyzákonovSlovenskejrepubliky,správcaobsahua prevádzkovateľprávnehoa informačného
portálu Slov-Lexdostupnéhonawebovomsídlewww.slov-lex.skje
Úrad vládySlovenskejrepubliky,Námestieslobody1,813 70Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdeskslov-lex.sk.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >