Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Paňovce

 13.10.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 3A  Územného plánu obce Paňovce

Obstarávateľ Obec Paňovce ppredložil  oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3A  Územného plánu obce Paňovce“

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle MŽP SR

:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-panovce-zmeny-doplnky-c-3a

Možnosť nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je verejnosti prístupné na nasledujúcom mieste: Obec Paňovce , Paňovce 95, 044 71 Čečejovce počas pracovných dní od pondelka do stredy od 8,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Paňovciach počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu a je zároveň prístupný na webovom sídle Obce Paňovce www.obecpanovce.sk, v priečinku dokumenty. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo na e-mailovú adresu andrea.vravcova@minv.sk  do 15 dní odjeho doručenia.

Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené na webovom sídle a úradnej tabuli Obec Paňovce:

• Zverejnené od:13.10.2020

• Zverejnené do:27.10.2020


Zoznam aktualít:

1 2 >