Oznámenie o plánovanom výrube NN

 17.01.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 

Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice

Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav

IČO : 46008471

DIČ : 2023178663

IČ DPH : SK2023178663 

 Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického .

V Košiciach dňa 12.1.2023      

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou
verejnej vyhlášky, upozornenie
PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len
„VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
V Y Z Ý V A
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na
ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v
platnom znení.
Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 12.2.2023
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb
vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto
dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť
VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny
potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Pika Rastislav 0907 656 333
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD /
poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov
v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po
oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň
predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok,
v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania
elektrického vedenia.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú
distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
V Košiciach dňa 12.1.2023
Za poskytovateľa služieb:

PIKOLO s.r.o.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >