Vyžiadať prístup na úpravy
Dotazník PHSR - aktualizácia
Vážená pani, vážený pán,

predkladáme Vám dotazník k vypracovaniu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Paňovce na roky 2015 – 2021. Dotazník je dôležitou súčasťou podkladových materiálov k vypracovaniu aktualizovaného rozvojového dokumentu obce, preto si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne pre spracovanie rozvojovej stratégie obce Paňovce. Prosíme Vás, aby ste vhodnú odpoveď zakrúžkovali.
Pohlavie *
Vek *
Vzdelanie *
Ekonomická aktivita *
Ako dlho bývate v obci Paňovce? *
Ste spokojný s bývaním v obce Paňovce? *
Ak nie ste spokojný s bývaním v obci Paňovce, uveďte prečo? *
Vaša odpoveď
Obec Paňovce je atraktívna v oblasti rekreačných služieb a možnosti oddychu ... *
Obec Paňovce je atraktívna v oblasti služieb pre turistov *
Obec Paňovce je atraktívna v oblasti kvality ciest, ulíc a chodníkov *
Obec Paňovce je atraktívna v oblasti stavu historických a kultúrnych pamiatok *
Obec Paňovce je atraktívna v oblasti kvality životného prostredia *
Aká je podľa Vás kvalita života v obci Paňovce? *
Poznáte rozvojové plány obce Paňovce? *
Ako hodnotíte rozvoj obce za posledných 5 rokov? *
12. Z uvedených oblastí vyberte 3 najdôležitejšie, ktoré je podľa Vášho názoru, nevyhnutné v obci riešiť: *
Povinné
13. Aké služby podľa Vás v obci Paňovce chýbajú? *
Vaša odpoveď
14. Vaše ďalšie návrhy a názory:
Vaša odpoveď
Ďalej
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google. Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania služby