Profil verejného obstarávateľa

Zákazky podľa § 117


Výzva na predloženie ponuky - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác "Obnova budovy domu smútku v Paňovciach - stavebná časť"
(0 b)