Aktuality | Veľkokapacitné kontajnery

Oznam!

Oznamujeme  občanom, že od 29.03.2019 piatok – 01.04.2019 pondelok,  budú v našej obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľký domový objemový odpad.

Kontajnery budú umiestnené na: Pizondori, pri Šándorových, cintoríne, hornom kostole, pri Julovi Pastirčákovi a  v uličke.

Je prísny zákaz dávať do kontajnerov: pneumatiky, sanitný odpad (umývadlo, záchodová misa, ...),  drobný stavebný odpad a elektroodpad.

Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky od 6 do 638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení VZN a toto porušenie nie je správnym deliktom podľa zákona.